THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

– Trụ sở: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

3.Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

Quyền sử dụng đất đối với 26 thửa đất tại các lô đất MDT12, MDT13, MDT14 Khu công cộng – Dịch vụ trên địa bàn thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

  • Danh mục loại đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

  • Tổng diện tích 26 thửa: 14.283,8m2.

  • Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

  • Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Điều kiện xây dựng: Thực hiện theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết ( tỷ lệ 1/500) khu Công cộng –dịch vụ huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum: được xây dựng với tầng cao tối đa là 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa là 55%, khoảng lùi xây dựng tối thiểu là 1,5m;

Hạ tầng kỹ thuật: Đã đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, đảm bảo kết nối hạ tầng với Khu trung tâm huyện Ia H’Drai.

Tài sản gắn liền với các thửa đất: Không.

Các thửa đất cụ thể như sau:

STT

Thửa đất số

Tên đường

Diện tích
(m2)

Loại đất

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm

Tiền hồ sơ

Bước giá

(đồng/thửa)

(đồng)

(đồng)

(đồng)

 

I

Lô đất MDT12: 8 thửa

4.502,7

 

1

Thửa số 8

Đường ĐĐT36

597,4

ONT

527.504.200

105.500.840

500.000

16.000.000

2

Thửa số 9

Đường ĐĐT36

577,4

ONT

509.844.200

101.968.840

500.000

16.000.000

3

Thửa số 10

Đường ĐĐT36

570,1

ONT

503.398.300

100.679.660

500.000

16.000.000

4

Thửa số 11

Đường ĐĐT36

564,9

ONT

498.806.700

99.761.340

200.000

15.000.000

5

Thửa số 12

Đường ĐĐT36

540,6

ONT

477.349.800

95.469.960

200.000

15.000.000

6

Thửa số 13

Đường ĐĐT36

533,6

ONT

471.168.800

94.233.760

200.000

15.000.000

7

Thửa số 14

Đường ĐĐT36

546,4

ONT

482.471.200

96.494.240

200.000

15.000.000

8

Thửa số 15

Đường ĐĐT36

572,3

ONT

505.340.900

101.068.180

500.000

16.000.000

II

Lô đất MDT13: 10 thửa

5.592,3

 

9

Thửa số 20

Đường ĐĐT36

516,3

ONT

455.892.900

91.178.580

200.000

14.000.000

10

Thửa số 21

Đường ĐĐT36

516,4

ONT

455.981.200

91.196.240

200.000

14.000.000

11

Thửa số 22

Đường ĐĐT36

522,0

ONT

460.926.000

92.185.200

200.000

14.000.000

12

Thửa số 23

Đường ĐĐT36

558,0

ONT

492.714.000

98.542.800

200.000

15.000.000

13

Thửa số 24

Đường ĐĐT36

528,4

ONT

466.577.200

93.315.440

200.000

14.000.000

14

Thửa số 25

Đường ĐĐT36

536,7

ONT

473.906.100

94.781.220

200.000

15.000.000

15

Thửa số 26

Đường ĐĐT36

578,7

ONT

510.992.100

102.198.420

500.000

16.000.000

16

Thửa số 27

Đường ĐĐT36

625,5

ONT

552.316.500

110.463.300

500.000

17.000.000

17

Thửa số 28

Đường ĐĐT36

606,5

ONT

535.539.500

107.107.900

500.000

17.000.000

18

Thửa số 29

Đường ĐĐT36

603,8

ONT

533.155.400

106.631.080

500.000

16.000.000

III

Lô đất MDT14: 8 thửa

4.188,8

 

19

Thửa số 25

Đường ĐĐT37

598,3

ONT

615.052.400

123.010.480

500.000

19.000.000

20

Thửa số 26

Đường ĐĐT37

480,0

ONT

493.440.000

98.688.000

200.000

15.000.000

21

Thửa số 27

Đường ĐĐT37

480,0

ONT

493.440.000

98.688.000

200.000

15.000.000

22

Thửa số 28

Đường ĐĐT37

480,0

ONT

493.440.000

98.688.000

200.000

15.000.000

23

Thửa số 29

Đường ĐĐT37

480,0

ONT

493.440.000

98.688.000

200.000

15.000.000

24

Thửa số 30

Đường ĐĐT37

484,6

ONT

498.168.800

99.633.760

200.000

15.000.000

25

Thửa số 31

Đường ĐĐT37

705,9

ONT

725.665.200

145.133.040

500.000

22.000.000

26

Thửa số 32

Đường ĐĐT37

480,0

ONT

493.440.000

98.688.000

200.000

15.000.000

Tổng giá khởi điểm: 13.219.971.400 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, hai trăm mười chín triệu, chín trăm bảy mươi mốt nghìn, bốn trăm đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí địa chính và lệ phí trước bạ phải nộp khi làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận.

Lưu ý: Đấu giá từng lô (thửa đất), người đăng ký tham gia có thể mua một hoặc nhiều lô (thửa đất).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá:

– Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá đấu giá từ 08h00 ngày 05/10/2023 đến 16h30 ngày 20/10/2023 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. (tại trụ sở và tất cả các Chi nhánh của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – chi tiết theo phụ lục đính kèm) và Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện Ia H’Drai. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá: Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện Ia H’Drai. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

5.Thời gian, địa điểm xem tài sản:

– Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 05/10/2023 đến 16h00 ngày 20/10/2023 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm xem tài sản: các thửa đất đấu giá tại thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

6.Tiền đặt trước và thời gian nộp tiền đặt trước:

– Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 18/10/2023, ngày 19/10/2023 và ngày 20/10/2023 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 17h00 ngày 20/10/2023.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản:

Chủ tài khoản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM

Số tài khoản: 19038132530015

Mở tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Chợ Lớn, PGD Nguyễn Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.Thời gian, địa điểm công bố giá

Thời gian tổ chức công bố giá vào lúc 14h00 ngày 23/10/2023.

Địa điểm tổ chức công bố giá: Hội trường Trung tâm huyện Ia H’Drai. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

– Đấu giá công khai từ 02 người trở lên. Trường hợp có 01 người đăng ký tham gia đấu giá thì không tổ chức đấu giá;

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp;

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

10. Đối tương, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

10.1 Đối tượng được tham gia đấu giá

– Đối tượng tham gia đấu giá: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 Hộ gia đình, cá nhân.

– Các đối tượng không thuộc diện quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và không thuộc diện không đủ điều kiện định cư ở khu vực biên giới theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

10.2 Điều kiện được tham gia đấu giá:

Người thuộc đối tượng nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ điều kiện:

– Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của tổ chức đấu giá trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

– Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân có chứng thực hoặc công chứng;

– Sổ hộ khẩu/ giấy xác nhận nơi cư trú (có chứng thực)

– Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập phải có xác nhận theo quy định của pháp luật.

– Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất..

Lưu ý:

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá trên cùng một (01) thửa đất.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Công ty Đấu Giá Hợp danh Đông Nam. Điện thoại: 0377752639 -0888.164.369 (Trong giờ hành chính).

Việc đấu giá tài sản được tổ chức thực hiện liên tục theo thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng. Bất khả kháng nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này; bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: văn bản chỉ đạo của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh… và các trường hợp tương tự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng để hai bên cùng nhau thảo luận về tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý.

Trong trường hợp việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng thì Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai, Công ty Đấu Giá Hợp danh Đông Nam và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’DraiCông ty Đấu Giá Hợp danh Đông Nam, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.


Chi tiết địa chỉ trụ sở, chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Trụ sở chinh: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hà Nội

Số 83 Lãng Yên (cũ 41B tổ 16A), P. Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chi nhánh Đồng Nai

Số 62 Trương Định, phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chi nhánh Bình Dương

Số 40-42 đường N2, KĐT Thương Mại Dịch Vụ Sóng Thần, Khu phố Thống Nhất 1, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tầng 1, Lô E1-9 Trung Tâm Thương Mại Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chi nhánh Long An

Lầu 3, số C4-22 KDC Lavilla Green City, đường Vòng tránh QL1A, P.6, TP. Tân An, Long An

Chi nhánh Tiền Giang

Số 449/3, ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Chi nhánh Bạc Liêu

Số 6, đường Nguyễn Chánh Tâm, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Chi nhánh Hậu Giang

Số 85B, đường Nguyễn Trãi, KV5, phường IV, Thành Phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Chi nhánh An Giang

Số 242 Trường Chinh, K. Đông Thịnh 9, P. Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chi nhánh Kiên Giang

Lô A05 – Căn 27, Dự Án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, TP Rạch Giá, Kiên Giang.

Chi nhánh Bình Phước

Số 112 Trần Hưng Đạo, KP Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước.

Chi nhánh Cần Thơ

Khu dân cư Lô số 11B, KĐT Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Chi nhánh Đồng Tháp

Số 33, đường Lưu Văn Lang, Khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Chi nhánh Cà Mau

Số 26, đường Tạ Uyên, Khóm 4, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM ĐÍNH KÈM FILE DƯỚI ĐÂY:

1/ THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHI TIẾT: TB HĐ 231.23 (26 THỬA)

2/ CHI TIẾT SƠ ĐỒ: 2.1. SO DO UBND MDT12, MDT13, MDT14